Medezeggenschapsraad (MR)

Welkom op de pagina van de MR!

De MR van de PCBS Eben-Haezer/Beatrixschool bestaat in schooljaar 2017/2018 uit

Personeel:
Hanneke van Woerden (secretaris)
Ans Biesbroek (ook GMR)
Nel Alta

Ouders:
Jiska Gooijer (voorzitter)
Tijmen Leurs
Jeroen van Vliet
Agnes Stuivenberg vertegenwoordigt de school vanuit de ouders in de GMR.

vlnr: Jeroen, Ans, Hanneke, Nel, Jiska en Tijmen

De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is het orgaan voor medezeggenschap, oftewel inspraak.
Het is een orgaan waarin de belangen van het personeel, de ouders en de kinderen worden vertegenwoordigd. Periodiek overleg vindt plaats met de directeur. 

De MR van de Beatrixschool bestaat uit zes leden. Drie leden vertegenwoordigen het personeel en drie leden vertegenwoordigen de ouders.                                        

Taak MR

Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat iedereen in de school in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en te verdedigen. De MR heeft advies- en instemmingsrecht over voornemens en besluiten van het schoolbestuur of schoolleiding. De MR vormt hier dus standpunten en meningen over. Voorbeelden zijn, monitoren van de uitvoering van het schoolplan, de schoolgids, formatie-inzet van de school, rugzakbeleid en verhoging/verlaging ouderbijdrage.

Missie MR

Het leveren van zinvolle en effectieve bijdragen aan beleidsmatige zaken van de pcbs Eben-Haëzerschool met als doel de kinderen maximaal tot ontplooiing te laten komen in de basisschoolleeftijd.

Visie MR

De MR ondersteunt de school om in deze complexe maatschappij de juiste koers te volgen en de identiteit van de school uit te dragen. De MR volgt daarvoor actief de beleidsontwikkelingen van de school en stuurt waar nodig bij. De MR wil open en transparant zijn naar de achterban, bestuur en directie. De MR vormt op deze wijze een brug tussen de ouders en de schoolleiding.

De MR behandelt jaarlijks een aantal terugkerende zaken als

• De schoolgids
• Begroting
• Formatie leerkrachten
• Vakantieregeling en rooster
• Hoofdlijnen algemeen beleid voor komend jaar op:
  organisatorisch, financieel en onderwijskundig gebied.
• Arbobeleid / RIE (risico inventarisatie en evaluatie)
• Zorgplan

In dit schoolseizoen gaat de MR zich in elk geval bezig houden met de volgende onderwerpen:
• Continurooster
• Passend onderwijs.
• Hygiëne
• Social Media (Twitter, Facebook, enz.)
• Gedragscode ( identiteit, houding en gedrag, gebruik van social media, communicatie,  
  discriminatie en seksuele intimidatie, lichamelijk geweld enz.)

Vergaderingen

Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen als je een onderwerp in de MR behandeld wilt hebben.
Geplande vergaderdata  in 2017/2018 (onder voorbehoud): 18 september, 16 oktober, 15 januari, 5 maart, 16 april, 15 mei en 14 juni.

Zijn er vragen over beleid of heb je een idee of suggestie? Spreek ons gerust aan of stuur het ons schriftelijk toe. Mailadres is: mrehs@ichthushuizen.nl

Jaarverslag 2015/2016 MR  

De notulen worden aan het prikbord bij de ingang van de bovenbouw geprikt. Daar kunt u ze inzien. Ook zijn deze opvraagbaar bij de secretaris van de MR.